Egyéb kategória bejegyzései

Közterület-felügyelő tanfolyam

közterületfelügyelő ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen 
folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
Közterület-felügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közterület-felügyelő, Közterület-felügyelő képzés, Közterület-felügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz.

Tájékoztatást ad a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve
elsősegélyt nyújt a rászorulók részére. 
Kapcsolatot tart rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Őr és járőrszolgálatot lát el közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használ.

Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálja.
Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállal.

Szakképesítés sorszáma: 10324005
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #közterületfelügyelő #közterületfelügyelőtanfolyam #közterületfelügyelőképzés #közterületfelügyelőtanfolyamról #közterületfelügyelőoktatás #közterületfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Közterület-felügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam

A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi 
„A”„B” besorolási kategóriákba tartozó,(a Budapesti Rendőrfőkapitányságnál „A” besorolási
kategóriába) tartozó szolgálati beosztások láthatók el. 
Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közbiztonsági rendőrjárőr, Közbiztonsági rendőrjárőr képzés, Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A közbiztonsági rendőrjárőr a rendészet és közszolgálat ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkelIsmeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat.

Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét.

Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat. A közbiztonsági járőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket utasításra, vagy járőrvezetőként önálló döntése alapján hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést.

A közbiztonság fenntartása érdekében közterületi járőrszolgálatot lát el, tevékenységével elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti.

Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen gyakorolja, törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

Napi szolgálata során járőrtársával, illetve járőrparancsnokával csapatszolgálati tevékenysége során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során hír-adástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324002
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #közbiztonságirendőrjárőr #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyam #közbiztonságirendőrjárőrképzés #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyamról #közbiztonságirendőrjárőroktatás #közbiztonságirendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

 Közbiztonsági rendőrjárőr képzés | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam

Vezeti és szervezi a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának tevékenységét. 
Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi tiszt, Katasztrófavédelmi tiszt képzés, Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam, Felnőttképzés

Meghatározza a káreseti beavatkozás módját, taktikáját, az alkalmazandó tűzoltó gépjárműveket, felszereléseket, eszközöket és a szükséges védőeszközök körét. Kapcsolatot tart a társszervekkel, a közműszolgáltatókkal és az ügyfelekkel. A tevékenysége során felmerülő jogszabálysértéseket felismerve intézkedést kezdeményez. Munkaköre gyakorlása során közreműködik a tűzoltók képzésében.

Adatkommunikációt folytat, speciális szoftvereket használTűzvédelmi hatósági ellenőrzést tervez, lefolytat, dokumentál, és szakhatóság ügyintézőjeként jár el. Szakterülete vonatkozásában kiadmányozásra előkészíti a hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás tervezetét, hatósági intézkedésre javaslatot tesz. Szabálytalanságok esetén szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentést előkészít, közigazgatási szankciót kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki. Betartja és betartatja a védelmi igazgatás szabályait.

Elvégzi a katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait (kockázatbecslés, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, veszélyelhárítási tervek készítése, polgári védelmi szervezetek megalakítása, lakosságvédelmi feladatok, veszélyes üzemekkel és veszélyesáruszállítással kapcsolatos hatósági feladatok, együttműködés a létfontosságú rend-szerek és létesítmények azonosításában és kijelölésében).

Szakképesítés sorszáma: 10326004
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmitiszt #katasztrófavédelmitiszttanfolyam #katasztrófavédelmitisztképzés #katasztrófavédelmitiszttanfolyamról #katasztrófavédelmitisztoktatás #katasztrófavédelmitisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi tiszt | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények
vezetőjének a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági 
feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget.
Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés, Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam, Felnőttképzés

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi, szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait. Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásábanmeghatározza a település
kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik a veszélyelhárítási terv elkészítésében.

Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén. Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófa-védelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv).

Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az ipari tevékenységek és technológiák kockázatát. Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében. Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesárú szállítást. Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozásveszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervekkel és szervezetekkel. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

Szakképesítés sorszáma: 10324006
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmimunkatárs #polgárivédelmiiparbiztonsági #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyam #polgárivédelmiiparbiztonságiképzés #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyamról #polgárivédelmiiparbiztonságioktatás #polgárivédelmiiparbiztonságivizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam

A szakképesítés az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a 
jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”„B” 
besorolási kategóriákba tartozó szolgálati beosztások betöltésére jogosít.
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel. Ismeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokatTörekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi.

Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható ön-védelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, határ és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait utasításra, illetve járőrvezetőként önállóan hajtja végre. Tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként 
vagy járőrpáros tagjaként határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait.

A határrend fenntartása érdekében határterületi járőrszolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben önállóan kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexben meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is.

Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál, szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324003
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# – /  #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőr #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyam #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrképzés #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyamról #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőroktatás#határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Gát- és csatornaőr tanfolyam

A gát és csatornaőr a vízgazdálkodás területén a folyók és csatornák, vízgyűjtő területek, 
védművek mentén jelentkező általános napi feladatokat látja el.
Gát- és csatornaőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Gát- és csatornaőr, Gát- és csatornaőr képzés, Gát- és csatornaőr tanfolyam, Felnőttképzés

A megszerzett elméleti és gyakorlati tudásával ár és belvízvédekezési feladatokat lát el. Különféle védekezési módszereket (pl. nyúlgátolás, bordás megtámasztás, buzgár elleni védekezés stb.) ismer és alkalmaz. A védművek mentén található műtárgyak kezelésében, karbantartásában közreműködik. Vízkormányzási feladatokat teljesít.

Szakszerűen használja a munkavégzéshez biztosított gépeket, eszközöket, anyagokat. Belvízvédekezés esetén biztonsággal használni tudja a mobil belsőégésű vagy villamos motorral üzemelő szivattyúkat. Szükség esetén a munkabiztonsági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szakmai irányítás mellett szivattyúzási feladatok ellátásában közreműködik. Részt vesz a vízminőségvédelmi kárelhárításban.
Munkatevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka, tűz, baleset és környezetvédelmi előírásokat betartja.

Szakképesítés sorszáma: 10323024
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #gátéscsatornaőr #gátéscsatornaőrtanfolyam #gátéscsatornaőrképzés #gátéscsatornaőrtanfolyamról #gátéscsatornaőroktatás #gátéscsatornaőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Gát- és csatornaőr | Személyi és vagyonvédelem| Védelmi szolgáltatások|  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Fegyveres biztonsági őr tanfolyam

A Fegyveres biztonsági őr vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt 
objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őrjárőr
és készenléti kivonuló szolgálatot lát elhajt végre. 
Fegyveres biztonsági őr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Fegyveres biztonsági őr, Fegyveres biztonsági őr képzés, Fegyveres biztonsági őr tanfolyam, Felnőttképzés

Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja.

Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadjaátveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti.

Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat,  megelőzőfokozott és teljes készenlét  illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

Szakképesítés sorszáma: 10325015
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #fegyveresbiztonságiőr #fegyveresbiztonságiőrtanfolyam #fegyveresbiztonságiőrképzés #fegyveresbiztonságiőrtanfolyamról #fegyveresbiztonságiőroktatás #fegyveresbiztonságiőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Fegyveres biztonsági őr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam

 Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag–ellátó altiszt) olyan személy,
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé váliaz üzemanyagok szállításával, tárolásával, kiszolgálásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával, valamint az üzemanyagtechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására, beosztottjai katonaiszakmai felkészítésére, továbbképzésére és katonaiszakmai ismeretei önművelés útján történő továbbfejlesztésére.

Szakképesítés sorszáma: 10315019
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #üzemanyagellátóaltiszt #üzemanyagellátóaltiszttanfolyam #üzemanyagellátóaltisztképzés #üzemanyagellátóaltiszttanfolyamról #üzemanyagellátóaltisztoktatás #üzemanyagellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam

A szakképesítéssel rendelkező a büntetésvégrehajtási szervezet személyi állományában 
tiszti beosztásban látja el feladatait.
Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási szervező, Büntetés-végrehajtási szervező képzés, Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam, Felnőttképzés

 Összefüggéseiben ismeri az egyes munkafolyamatokat, azokat ellenőrzi, értékeli és elemziVezeti, irányítja és eligazítja beosztott személyi állománytTerveziszervezi és végrehajtja a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs feladatokat, figyelemmel kíséri hangulatukat és felkészíti őket a szabadulás utáni jogkövető életrekapcsolatot tart civil szervezetekkel. Szervezi a fogvatartottak előállítását, szállítását, foglalkoztatásátvalamint kapcsolattartásukat. Ellenőrzi a biztonsági intézkedések, kényszerítő eszközök, fegyverzeti szakanyagok alkalmazását, vizsgálja azok jogszerűségét.

Szervezi a fogvatartottak ellátását, letétkezelését, kezeli a személyes és büntetésvégrehajtási adataikatfelügyeli a befogadásukat és szabadításukatKözreműködik a fegyelmi és kártérítési eljárásokban, ügyintézésekbenÚj megoldásokat kezdeményez a büntetésvégrehajtási szervek és a fogvatartás biztonságának fokozását szolgáló fejlesztésekre.

Szakképesítés sorszáma: 10326012
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiszervező #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiszervezőképzés #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiszervezőoktatás #büntetésvégrehajtásiszervezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) olyan személy, aki a 
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik ABV védelmi pályakezdő altiszti 
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki 
tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken
történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladat-végzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során.

Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja és működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Ismeri a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítését és alegységének szerepét a rendszerben.

Szakképesítés sorszáma:10315001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #abvvédelmialtiszt #abvvédelmialtiszttanfolyam #abvvédelmialtisztképzés #abvvédelmialtiszttanfolyamról #abvvédelmialtisztoktatás #abvvédelmialtisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések